Những lời dạy vượt thời gian của Ajahn Chah 2

Tác Phẩm: Những lời dạy vượt thời gian của Ajahn Chah 2

Tác Giả: Ajahn Chah

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Tổng hợp