Hướng dẫn thiền bởi thiền Sư Mahāsi

Tác Phẩm: Hướng dẫn thiền bởi thiền Sư Mahāsi

Tri ân Thầy và Quý sư đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Tổng hợp