Hoạt động chánh nghiệp chữa bệnh cho cộng đồng

Hàng tuần nhóm thường xuyên có buổi trao đổi đạo lý, thực hành Bát Chánh Đạo.

Nhóm Thiền Đạo thường xuyên tổ chức các hoạt động chữa bệnh cho những thành viên trong nhóm và cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động chữ bệnh:

Nhóm thiền đạo thực hiện

Nhóm Thiền Đạo – Nhóm đạo lý thực hành theo Bát Chánh Đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.