Bài Giảng Khóa Thiền 10 ngày ngài GOENKA

Bài Giảng Khóa Thiền 10 ngày ngài GOENKA tại Việt Nam năm 2012

Tri ân Thầy và Quý sư đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: sưu tầm