Vũ Trụ quan

Quy luật vũ trụ lớn nhất là Luật Nhân Quả. Quy luật nhân quả là luật tự nhiên  luật chi phối mọi hoạt động của chúng sinh trong Vũ Trụ. Thời Đức Phật còn tại thế Đức Phật Thích Ca giảng về Luật Nhân Quả, Tứ Diệu Đế

nhân sinh quan

Đức Phật dạy chúng sinh hiểu rõ về Ngũ Uẩn rộng hơn là sự hình thành về nhân sinh quan đó là Thập Nhị Nhân Duyên

con đường tương tác vũ trụ

Đức Phật dạy chúng sinh cách thức tương tác thông qua 37 phẩm trợ Đạo nói ngắn gọn hơn là Bát Chánh Đạo, gọn hơn nữa là Giới, Định, Tuệ

BÀI GIẢNG PHÁP

Các bài Pháp Khai Thị của các Vị Thiền Sư, Giảng Sư

Tu tập theo bát chánh đạo


Con Đường Đoạn Tận Khổ Đau